Cây macca trồng ở đâu Việt Nam? Hướng dẫn kĩ thuật trồng > 자유게시판

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

회원로그인

회원가입

오늘 본 상품 0

없음

자유게시판

Cây macca trồng ở đâu Việt Nam? Hướng dẫn kĩ thuật trồng

페이지 정보

profile_image
작성자 Jonah
댓글 0건 조회 27회 작성일 23-03-03 13:48

본문

Macca là loại hạt có nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Kỹ thuật trồng cây macca không phức tạp, nhưng cần hiểu đặc điểm sinh trưởng, bán giống mắc ca cây, kỹ thuật trồng cây, để trồng thuận lợi hơn. Cây macca đầu tiên được trồng tại Ba Vì (Hà Nội), sau đó được trồng phổ biến hơn ở Lâm Đồng, Đăk Lăk. Tuổi thọ kinh doanh của cây là 40-60 năm với rễ cọc kém phát triển và tán cây rộng, chống chịu trước thời tiết gió bão.

Cách trồng cây macca:

Tìm hiểu điều kiện môi trường cho biết đây là nơi phù hợp cho cây macca hay không.
Nhiệt độ thích hợp cho trồng cây macca là 20-25 độ C.
Số lượng mưa tốt nhất cho cây là 1.600-2.500 mm.
Độ cao thích hợp để trồng cây macca là 10-1.200 m từ mặt nước biển.
Cây macca thích hợp trồng trên đất có tầng đất dày với thành phần cơ giới nhẹ, khả năng thoát nước tốt và độ pH từ 4-6,5.
Tránh trồng cây macca trên đất cát, đất ngập úng và đất chua phèn.
Trồng cây macca ở nơi tương đối bằng phẳng với độ dốc nhỏ hơn 200.
Chú ý cho ánh sáng, cây macca ưa sáng nên không nên trồng dưới tán của cây khác.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


사이트 정보

회사명 이모비비 / 대표 임성일
주소 경기도 하남시 미사강변중앙로11 W동 722호 (두산더프론트미사)
전화 1899-9096 팩스 031-792-9718
사업자 등록번호 845-19-01928
통신판매업신고번호 제 2023-경기하남-1044 호

개인정보 보호책임자 임성일

Copyright © 이모비비 All rights reserved.